سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی مستوری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی سازه
سیدعلی حاج سیدتقیا – استادیار دانشگاه آزاداسلامی قزوین
ایرج آرامش – دانش اموخته کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه بابل

چکیده:

وجود میانقابها باعث افزایش جرم و سختی سازه شده و با توجه به طیف شتاب نیروی زلزله افزایش مییابد. مشاهدات تجربی در زلزلههای گذشته نشان دهنده این واقعیت است که میانقابها در اندرکنش با قاب رفتار مطلوبی از خود نشان نمی دهند و با نیروی جانبی اضافی اعمال شده به سازه، تحت اثر وزن میانقاب، وجود میانقابها در سیستم باربر جانبی سازههای با ارتفاع بلند مطلوب نبوده و وجود میانقاب در سیستم باربر جانبی سازههای با ارتفاع کم، مفیدتر از سازههای بلندتر خواهد بود. در نتیجه سازه، دارای پاسخ متفاوتی به تحریکات زمین خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از روشهای مدلسازی تحلیل استاتیکی غیر خطی با و بدون میانقاب، دو قاب بتنی سه دهانه در حالات مختلف، آسیبپذیری سازه بر اساس نتایج حاصل از تحلیل و آیین نامه های مربوطه، همچون نشریه ۳۶۰ به بررسی پارامترهای رفتار و پاسخ سازه پرداخته استبا توجه به اینکه ساختمانها در ایران معمولا بدون در نظر گرفتن اثرات میانقابها در رفتار لرزهای سازهها، طراحی میشوند، دلیل این امر را میتوان عدم شناخت اکثر مهندسین از نحوه اثرگذاری موارد ذکر شده دانست. بر این اساس سعی شده است با استفاده از روشهایی، تأثیر میان قابها بر رفتار لرزهای سازه های بتن مسلح مورد بررسی قرار گرفته و ضوابط موجود در آئین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله، در این زمینه مورد بحث قرار گیرد و نظرات کلی در این خصوص ارائه گردد