سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده فهیمه هاشمپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ،دانشگاه آزاد اسلا
رضا لحمیان – استادیار دانشگاه پیام نور، مرکزبابل
معصومه براری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سا

چکیده:

استان مازندران و شهر ساحلی ساری با داشتن آثار و جاذبه های تاریخی و طبیعی متنوع به ویژه دریا ، از لحاظ گردشگری همواره مورد توجه ویژه بوده است. رونق گردشگری در هر مکان جغرافیایی در کنار پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی و اجتماعی ، اثراتزیست محیطی به همراه دارد که در صورت عدم برنامه ریزی صحیح ، باعث آسیبهای جبران ناپذیری به ویژه به محیطهای طبیعیمی گردد.بر این باور ، در تحقیق فراروی ، اثرات زیست محیطی گردشگری در شهر ساحلی ساری از نگاه ساکنین بررسی و راهکارهایی برای توسعه پایدار گردشگری ارائه می گردد؛ تا ضمن منافع حاصل از آن ، بتوان تاثیرات منفی زیست محیطی آن را به حداقل کاهشداد. این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان شهر ساری در سال – ۱۳۹۱، که بر طبق فرمول کوکران تعداد ۳۸۱ نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق ابزار پرسشنامه (طیف لیکرت) ، روابط بین متغیرهای پژوهش از طریق آماره های توصیفی(جدول فراوانی ، نمودار و…) و آماره استنباطی ( آزمون T تک نمونه ای ) در قالب نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفته است