سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه قنبری – کارشناس ارشد محیط زیست، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
مژده سروش – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اریامن قویدل – کارشناس ارشد محیط زیست، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاه

چکیده:

طرح های آبیاری و زهکشی به لحاظ پیچیدگ یهای خاص اجتماعی، اقتصادی در خصوص محل اجرای آن ها دارای اهمیت م یباشند. این طرح ها به دلیل ایجاد تغییر در محیط فیزیکی، تغییراتی را در فضای اقتصادی و به تبع آن تغییراتی را در محیط اجتماعی و فرهنگی ذینفعان موجب می شوند. که این امر ضرورت ارزیابی اثرات ناشی از احداث سد و شبکه های آبیاری و زهکشی را نمایان می سازد. هدف از این تحقیق شناسایی اثرات محی طزیستی ناشی از سد و شبکه آبیاری و زهکشی تاز هکند اردبیل و ارائه برنام ههای پایش و کنترل می باشد. در این بررسی از ماتریس اصلاح شده لئوپولد به منظور ارزیابی اثرات محیط های فیزیکی، بیولوژیک و اقتصادی اجتماعی در دو فاز ساختمانی و بهره برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اجرای این طرح با توجه به ضوابط محی طزیستی و شرایط محیطی آثار مثبت بیشتری نسبت به حالت عدم اجرای طرح به دنبال خواهد داشت. میزان اثرات منفی در اجرای با ارائه راهکارهای مناسب مدیریتی قابل رفع می باشد.