سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیره عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه تربیت معلم
مسعود طاهریون – استادیاردانشکده فنی، مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

بررسی ارزیابی های زیست محیطی (EIA) شامل بررسی آثار فعالیت های اجرای طرح بر فاکتورهای محیط زیستی به وسیله آنالیزهای آماری و بازدیدهای محلی کارشناسان این زمینه جهت اتخاذ تصمیمات لازم انجام می گردد. اما اطلاعاتی که از آثار متفاوت محیط زیستی در اثر اجرای عملیات یک طرح به وجود می آید، معمولاً محدود بوده و با متغیرهای معنایی و کیفی توصیف می‌شوند که تحت تاثیر درجه بالایی از عدم قطعیت و عدم اطمینان هستند. در این رابطه استفاده از منطق فازی به عنوان یک ابزار مناسب برای نشان دادن میزان عدم شفافیت و مدیریت این اطلاعات در رسیدن به نتایج واقعی‌تر بسیار مفید می‌باشد. در این مطالعه روش ارزیابی اثرات زیست محیطی بر مبنای ماتریس فازی پیشنهاد می‌شود که در آن فعالیت‌های اصلی طرح (A) و فاکتورهای مهم محیط زیستی (F) که از این فعالیت ها تاثیر می پذیرند برای ساختن ماتریس ارزیابی تعیین شده و هر اثر(A-F) با سه مقدار مشخصات شدت، دامنه و تداوم به صورت اعداد فازی مثلثی تخمین زده می‌شود. نهایتاً تمام آثار مثبت (EI⁺) و منفی (EI⁻) محاسبه شده و مقدار کل آثار محیط زیستی (EI) به دست می آید. روش ارائه شده برای یک پروژه ارزیابی احداث بزرگراه در شمال کشور به کار گرفته شده و نتایج آن با روش غیرفازی مقایسه گردیده است