سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده فاطمه هاشمی –
علی شاهنظری –

چکیده:

درمناطق شمالی کشور سالانه میلیون ها مترمکعب اب ناشی ازبارندگی از طریق رودخانه ها از دسترس خارج می گردند آب بندان ها درتغذیه آب های زیرزمینی جمع آوری زه آب منطقه و استفاده مجدد از آبها نقش بسزایی دارند که از دیرباز دراین مناطق مورد استفاده قرارمیگرفته است طی چندین دهه اخیر مطالعات متعددی به منظور کاربرد مدلهای شبیه سازی دربررسی تاثیرات لایروبی آب بندان انجام شدهاست ازجمله مدلهای مطرح درمدیریت یکپارچه منابع آب که میتوانددرطراحی سناریو ها و مدیریت منابع آب مورد استفاده قرارگیرد مدل مایک بیسین است دراین تحقیق ارزیابیتاثیر لایروبی آب بندان در ۵تشکل آب بران حوضه رودخانه بابلرود با استفاده ازنرم افزار مایک بیسین انجام شد نتایج حاصل شده ازاین مدل نشان داد که لایروبی و بهسازی آب بندان ها سبب کاهش کمبود آب درنقاط نیاز شده بخصوص درزمان پیک مصرف می گردد.