سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
سحر صادقی اشرافی – دانشجوی ترم آخر محیط زیست

چکیده:

این بررسی در جنگل فندقلوی اردبیل با هدف تعیین میزان و شدت آسیب وارده به درختچه‌های سرپا در اثر فعالیت‌ تفرجی، انجام شد. پس از جنگل‌ گردشی‌های اولیه در منطقه مذکور محدوده‌ای از جنگل که بعنوان پارک جنگلی بوده و تحت تاثیر فعالیت‌های تفرجی بود، مشخص شد. با استفاده از یک شبکه‌ی آماربرداری به ابعاد ۵۰×۵۰ متر، تعداد ۸۶ خط نمونه ستاره‌ای شکل به طول ۲۰ متر در منطقه پیاده شد. نتایج تجزیه واریانس و آزمون توکی نشان داد که از نظر میزان آسیب به درختچه‌ها، طول و سطح زخم بین طبقات مختلف قطعات نمونه، اختلاف معنی‌داری وجود دارد (۰۰۰/۰ (p=. از طرفی نتایج نشان داد که بین متغیرهای تعداد درختچه‌های آسیب دیده و فاصله از حاشیه جنگل ارتباط نمایی وجود دارد.