سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا فزونی – کارشناس ارشدبیابانزدایی
سهیلا پویان – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی
روح اله خدارحیمی – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

دوعام آب و خاک بهعنوان منابع طبیعی اصلی درعرصه های آبخیز کشور دائما درحال تخریب و از بین رفتن می باشد کاهش فرسایش خاک و رواناب حفظ رطوبت و کنترل رسوب ازمهمترین اهداف اجرای طرح های آبخیزداری به شمار میروند بنابراین ارزیابی عملیات آبخیزداری انجام شده ضروری است تا به توان براساس نتایج آنها راندمان عملیات آبخیزداری درسایر حوزه های مشابه را افزایش داد هدف ما دراین پژوهش ارزیابی اثرات طرح های آبخیزداری حوزه کمهر سپیدان برمیزان فرسایش و رسوب سیلاب میزان اب ذخیره شده میزان تولید علوفه می باشد نتایج نشان داد درزیرحوزه شاهد A مقدار فرسایش ویژه ۱۴/۵ تن درهکتار و رسوب ویژه ۱۰/۸ تن درهکتار درسال است درحالیکه درزیرحوزه های دارای برنامه بیولوژیک و مکانیکی ۳و۴و۶و۷و۸ فرسایش ویژه از۱۰/۷تا۱۴/۳ تن درهکتار و رسوب ویژه از ۶/۸ تا ۱۰تن درهکتار درسال براورد شده است.