سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یاسر حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
محمد نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، فیزیولوژی تولید مثل، دانشگاه کردست
عباس فرشاد – دانشیار گروه علوم دامی، فیزیولوژی تولید مثل،

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات سوکروز (۸۰ میلی مولار)، گلوتامین (۵ میلی مول) و ترکیب سوکروز (۸۰ میلی مولار) و گلوتامین (۵ میلی مول) بر صفات فیزیولوژیکی اسپرم بز مرخز (جنبایی، جنبایی پیش رونده، زنده مانی، اسپرم های غیر نرمال، سلامت آکروزوم و سلامت غشاء) قبل و پس از انجماد بود. پس از اسپرم گیری از ۴ بز نر و ارزیابی اولیه، نمونه های منی مطلوب با هم مخلوط و به رقیق کننده ایوانس مکسول (تریس- سیترات سدیم- فروکتوز- زرده تخم مرغ) که حاوی تیمارهای مورد نظر هم بودند اضافه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اضافه کردن سوکروز، گلوتامین و ترکیب سوکروز با گلوتامین به طور معنی داری (۰٫۰۵>P) سبب بهبود صفات فیزیولوژیکی اسپرم شد. از میان تیمارهای فوق گلوتامین بهترین عملکرد را داشت و همچنین ترکیب سوکروز با گلوتامین منجر به بهبود عملکرد سوکروز شد.