سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید محمودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علیرضا صفامهر –
علی نوبخت –

چکیده:

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی گیاه دارویی کاکوتی بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش تعداد ۳۰۰ قطعه جوجه ی گوشتی سویه ی راس- ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار دارای ۲۰قطعه جوجه) از سن ۱ تا ۴۲ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل ۱) شاهد (بدون استفاده از گیاه دارویی کاکوتی ۲) حاوی۰/۵ درصد گیاه دارویی کاکوتی ۳) حاوی ۱در صد گیاه دارویی کاکوتی ۴) حاوی ۵/ ۱ درصد گیاه دارویی کاکوتی و ۵) حاوی ۲درصد گیاه دارویی کاکوتی بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی کاکوتی دارای اثرات معنی داری بر عملکرد و صفات لاشه یجوجه هایگوشتی می باشد ( ٠۵ / P<٠ ). بر این اساس، بالاترین مقدار خوراک مصرفی روزانه ( ۲۸ / ۸۰ گرم) و کمترین درصد چربی محوطه ی بطنی( ۲/۴۶ ) در گروه آزمایشی ۵، در حالی که بالاترین درصد سینه ( ۴۵ / ۳۶ ) در گروه شاهد حاصل گردیدند. نتیجه گیری می شود که در جوجه های گوشتی استفاده ۲ درصدی از گیاه دارویی کاکوتی اثرات بهتری در بهبود عملکرد و صفات لاشه دارد