سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی فیضی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علیرضا صفامهر –
علی نوبخت –

چکیده:

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی گیاه دارویی کاسنی بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش تعداد ۳۰۰ قطعه جوجه ی گوشتی سویه ی راس- ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار دارای۲۰ قطعه جوجه) از سن ۱ تا ۴۲ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل ۱) شاهد (بدون استفاده از گیاه دارویی گیاه داروییکاسنی ۲) حاوی ۵/ ۰ درصد گیاه دارویی کاسنی ۳) حاوی ۱در صد گیاه دارویی کاسنی ۴) حاوی ۵/ ۱ درصد گیاه دارویی کاسنی و ۵) حاوی ۲درصد گیاه دارویی کاسنی بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی کاسنی دارای اثرات معنی داری برعملکرد و صفات لاشه ی جوجه هایگوشتی می باشد ( ۰۵ / P<0 ). بر این اساس، بالاترین مقدار افزایش وزن روزانه ( ۳۵ / ۴۱ گرم) در گروه آزمایشی ۲،بهترین ضریب تبدیل غذایی ( ۸۰ / ۱) و کمترین درصد چربی لاشه ( ۷۳ / ۲) در گروه آزمایشی ۳، در حالی که بالاترین درصد سینه ( ۴۵ / ۳۶ ) در گروهشاهد حاصل گردیدند. نتیجه گیری می شود که در جوج ههای گوشتی استفاده ۱ درصدی از گیاه دارویی کاسنی در جیره های غذایی اثرات بهتری در بهبود عملکرد و صفات لاشه دارد