سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یاسر حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
محمد نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، فیزیولوژی تولید مثل، دانشگاه کردست
عباس فرشاد – دانشیار گروه علوم دامی، فیزیولوژی تولید مثل،

چکیده:

این آزمایش به ارزیابی اثرات سطوح مختلف مختلف محلول اسیدآمینه ای (BME) ب صفات فیزیولوژیکی اسپرم بز مرخز (جنبایی، جنبایی پیش رونده، زنده مانی، درصد اسپرم های غیرنرمال، سلامت آکروزوم و سلامت غشاء) قبل و پس از انجماد پرداخت. اسپرم گیری از ۴ بز نر مرخز موجود در ایستگاه دامپروری سنندج انجام شد. پس از ارزیابی اولیه، نمونه های منی جمع آوری شده با هم مخلوط و به رقیق کننده پایه TCFY (تریس- سیترات سدیم- فروکتوز- زرده تخم مرغ) که حاوی سطوح مختلف محلول اسیدآمینه ای (۵ و ۱۰ درصد) بود، اضافه شد. نتایج حاصل قبل و بعد از انجماد نشان داد که استفاده از محلول اسید آمینه به طور معنی داری (۰٫۰۵>P) باعث بهبود صفات فیزیولوژیکی اسپرم بز مرخز شد و همچنین سطح ۱۰ درصد محلول اسید آمینه در مورد زنده مانی و سلامت غشاء قبل از انجماد بهترین عملکردرا داشت و بعد از انجماد هم از لحاظ صفات پیش روندگی و سلامت غشاء بهترین عملکرد را داشت ولی درمورد سایر صفات سطح ۵ و ۱۰ درصد محلول اسیدآمینه قبل و بعد از انجماد تفاوت معنی داری با هم نداشتند.