سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن پورفلاح کوشالی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
حسین بابازاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پریسا شاهین رخسار – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
حسن شکری واحد – محقق مرکز تحقیقات برنج گیلان

چکیده:

به منظور بررسی اثرمقدار آبیاری و سطوح کود نیتروژنه بر راتون رقم هاشمی طرحی بصورت کرت های خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت در سال زراعی ۱۳۸۶ به اجرا درآ مد. در این تحقیق سه تیمار آبیاری (خاک در وضعیت اشباع، ۷۵ درصد اشباع و ۵۰ درصد اشباع ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار تیمار کودی ۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم درهکتار نیتروژن خالص به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. در پایان نتایج آماری نشان داد که فاکتور آبیاری و اثرمتقابل آبیاری و کود اختلاف معنی داری در پلاتهای مختلف نشان نداده اند و تیمار آبیاری ترک موئین( ۷۵ درصد اشباع) بالاترین عملکرد (۱۱۰۵/۲۲۵ کیلوگرم در هکتار) راداشته است ولی فاکتور کود در عملکرد گیاه راتون باعث اختلاف معنی داری در سطح ۱% شده است و تیمارکودی ( ۹۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) بیشترین عملکرد (۱۲۷۷/۴۲۲Kg/ha) و تیمارکودی (صفرکیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) کمترین عملکرد(۷۳۴/۸۵۶ کیلوگرم در هکتار) راداشته است . بنابراین افزایش مقدار کود افزایش عملکرد در گیاه راتون را در برخواهد داشت.