سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود فسفر بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه سه رقم آفتابگردان آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در قالب طرح کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کاملتصادفی در سه تکرار اجراء گردید .تیمارها شامل سطوح فسفر ( ۰، ۱۰۰، ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل) به عنوان عامل اصلی و سه رقم جدید آفتابگردان (ارقام آلستار، مستر و پروگرس) به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج این بررسی نشان داد که اثر فسفر بر عملکر دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق و عملکرد روغن معنی دار بود.ولی درصد روغن دانه کاهش یافت .بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب به ارقام الستار و مستر اختصاص داشت . برهمکنش فسفر و رقم بر عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه معنی دار بود ولی بر قطر طبق معنی دار نبود