سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

مناطق ساحلی بدلیل شرایط آب وهوایی مطلوب منابع غذایی غنی امکان استفاده از ترابری دریایی و نهایتا وجود منابع انرژی همواره مورد توجه بشر بوده اند لذا مبحث حفاظت از سواحل از جمله موضوعات قابل تامل و مهم دراین مناطق بوده و می باشد دراین تحقیق با تمرکز برسازه های ساحلی و بندری سازه موجشکن و دایکهای پیرامونی درحوزه جنوبی دریای خزر و در سه ایستگاه بندرانزلی بندر نوشهر و بندر امیرآباداز طریق داده های حاصل از مطالعات میدانی و توسط تحلیل مشخصات رسوبات برداشت شده اثرات حضور این سازه ها برآرایش قطر دانه های رسوب منطقه مورد مطالعه قرارمیگیرد نتایج این تحقیق نشان داد که : حضور سازه ساحلی درهر سه ایستگاه موجب افزایش قطر متوسط دانه ها در جهت غرب به شرق و بطور متوسط با اختلاف پنج درصدمی شود درراستای عمود برخط ساحلی به جز در شرق سازه ساحلی و خارج ا زمنطقه اثر مستقیم سازه درسایر مناطق حضور سازه ساحلی سببب کاهش متوسط قطر دانه ها با افزایش عمق می شود اثر حضور سازه ساحلی در آرایش قطر متوسط دانه های رسوب منطقه مستقل از تغییرات فصلی است اثر حضور سازه ساحل یدر آرایش قطر متوسط دانه های رسوب منطقه مستقل از شرایط هیدرودینامیک منطقه است اثرات حضور سازه ساحلی درافزایش تغییر پروفیل سرعت درعمقهای مختلف از نظر کیفی یکسان و لی از نظر کمی متفاوت است.