سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
صغری پریزاد – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

کیفیت آب زیر زمینی نتیجه کلیه فرایندها و واکنش هایی است که از زمان تشکیل و تراکم آب در اتمسفرتا زمانی که توسط قنات یا چشمه از زیر زمین خارج می شود، بر روی آن عمل کرده است. تعیین مشخصات کیفی آب زیرزمینی ، یعنی ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی آن نشان خواهد داد که تا چه حد برای مصرف مورد نظر مناسب است. دشت دراز و باریک ایوان – زرنه به طول حدود ۲۵ و عرض متوسط حدود ۵ کیلومتردر راستای شمال غربی به جنوب شرقی در استان ایلام قرار دارد. رودخانه کنگیر تنها رود جاری در شهرستان ایوان است و تنها در فصول بارندگی دارای آبدهی بوده و در مابقی فصول فاقد جریان آب می باشد. در این تحقیق بااستفاده از ترسیم نمودارهای پایپر، شولر و ویلکوکس و همچنین تهیه نقشه های زمین شناسی و ایزوپتانسیل وترسیم منحنی های هم مقدار پارامترهایی مانند ،EC ،T.D.S سولفات و کلر کیفیت شیمیایی آب زیر زمینی دشت ایوان برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از نتایج آنالیزهای نمونه برداری فصلی مربوط به ۹ چاه کنترل کیفی دشت ایوان استفاده شده است. نمونه آب درآزمایشگاه سازمان آب منطقه ای ایلام آنالیز شده است.. همچنین به منظور تعیین تغییرات کیفیت آب ازنواحی حاشیه ای به سمت مرکز دشت از ۱۰ چاه دیگر نیز در دو فصل تابستان و پاییز ۸۹ نمونه برداری صورت گرفت. به طور کلی نمودارهای هم مقدار ترسیمی برای پارامترهای مختلف نشان می دهد که در جهت شرق به غرب دشت و با تغییر جنس سازندهای زمین شناسی و گسترش سازند گچساران، کیفیت آب تنزل می یابد. نمودارهای پایپر، شولر و ویلکوکس رسم شده برای دشت روند فوق را تایید می کنند.