سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ساره قربانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزش و مدیریت محیط زیست
زهره باکری پهندری – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزش و مدیریت محیط زیست

چکیده:

ایجاد تقاطع های غیرهمسطح نقش بسزایی درروانی عبورومرور کاهش بارترافیکی معابر کاهش تلفات انرژی و نیز پایین امدن امارتصادف ها دارد ازطرفی احداث تقاطع غیرهمسطح ممکن است اثرات محیط زیستی نامطلوبی را ایجاد کند هدف ازین مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی ازاحداث تقاطع غیرهمسطح میدان بهمن می باشد دراین تحقیق ازتلفیق روش چک لیست و ماتریس لئوپولد ایرانی شده استفاده شده است نتایج حاصل ازین تحقیق نشان داد که درمرحله ی ساختمانی اثرمثبت متوسط استخدان نیروی انسانی است درمرحله بهره برداری ازتقاطع غیرهمسطح میدان بهمن دواثرمثبت متوسط استخدام و برف روبی است و اثرمنفی متوسط مربوط به افزایش آلودگی هوا به دلیل تردد وسایل نقلیه است درنتیجه اجرای پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح میدان بهمن مورد تایید است درپایان برنامه مدیریت و پایش محیطی زیست به منظور کاهش پیامدهای منفی ارایه شده است.