سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جواد مسگران کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
قباد آذری تاکامی –
حسین خارا –
روح ا… عباسپور –

چکیده:

این پژوهش به مدت یک سال به منظور بررسی ساختار جمعیتی و زیتوده ای درشت بیمهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن انجام شد. مسافت حدود ۲۰ کیلومتر ۷ ایستگاه مطالعاتی تعیین و به صورت هر ۳۰ روز یکبار از بی مهرگان کفزی نمونه برداری شد. نمونه برداری توسط سوربر و با سه تکرار از هر ایستگاه انجام شد. در بررسی کفزیان رودخانه ۶۰ خانواده متعلق به ۱۹ راسته و هفت رده شناسایی شد که نشانگر تنوع زیستی بالا در رودخانه می باشد. ایستگاه های ۱، ۲ و۳ راسته Ephemeroptera با ۳۳%، ۲۶% و۵۲% و در ایستگاه های ۵و۶ راسته Diptera با ۵۵%و۴۸% و ایستگاه های ۴و۷ راسته Oligochaeta با ۳۵% و۶۳% از بیشترین درصد فراوانی برخوردار بوده است. آزمون کروسکال والیس راسته Plecoptera, Trichoptera Ephemeroptera, Other در طول سال نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین ایستگاه ها در سطح اطمینان ۹۵%(P<0.05) می باشد. همچنین نشاندهنده افزایش گروه های مقاوم به آلودگی (Naididae,Tubificidae,Chironomidae,Simulidae,Baetidae,Hydropsychidae) در ایستگاه های پایین دست رودخانه می باشد. بررسی زیتوده کفزیان در ایستگاه ها بیانگر افزایش میزان زیتوده در فصل زمستان می باشد. ایستگاه ۷ با ۱۸/۴ گرم بر متر مربع بیشترین میزان زیتوده کفزیان در کل سال را در بین ایستگاهها به خود اختصاص داد. نتایج افزایش زیتوده در ایستگاه های پایین دست را نشان داد.