سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیجان آفتابی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عصمت اسمعیل زاده – پژوهشگر محیط زیست مجتمع مس سرچشمه
نادر مظاهری – کارشناس ارشد محیط زیست مجتمع مس سونگون

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات زیستمحیطی عناصر سنگین در اطراف معدن سونگون، تعداد ۵۶ نمونه در باطلههایسنگی معدن مس سونگون، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور از نمودارهای توزیع آماری، فاکتور غنیشدگی و آنالیز خوشه ای استفاده شد. نتایج نشان میدهد که کومه های سنگ باطلهی معدن مس سونگون، از عناصر Se ،Pb ،Mo ،Cu ،Cd ،AS و Zn غنیشدهاند. در بین آنها، غنی شدگی Mo ،Se ،Cu و As خیلی چشمگیر است. این عناصر همگی با هم همبستگی دارند که البته در بین آنها، همبستگی Cd ،Se با AS با Zn و Cu با Mo مشهودتر است و بر همین اساس، چهار گروه در نمودار آنالیز خوشهای، قابل تشخیص است: ١- کادمیوم و روی ٢- آرسنیک و سلنیوم ٣- مس و مولیبدن ۴- سرب