سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دانیال عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب ، دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد جام
احسان دریکوند – عضو هیئت علمی دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

منطقه تاکستان وابستگی شدیدی به آبهای زیرزمینی دارد بطوریکه ازمجموع (MCM)1393 تخلیه در استان قزوین، مقدار (MCM)1347 آن در تاکستان صورت می‌گیردکه آب برداشت شده در منطقه به مصرف شرب، کشاورزی و صنعت می‌رسد. اقتصاد و زندگی مردم این منطقه به آب زیرزمینی وابستگی زیادی دارد بطوریکه برداشت بیش از حد باعث نزول شدید سطح آب زیرزمینی تا ۱۰ متر در منطقه تاکستان شده است که از عوارض آن بالارفتن هزینه‌های برداشت آب و خسارت رسیدن به بخش کشاورزی می باشد. مطالعات کانال تغذیه مصنوعی تاکستان با هدف استفاده از آب مازاد شبکه آبیاری دشت قزوین و آبهای سطحی حوضه غرب دشت قزوین و انتقال آن به رودخانه ابهررود انجام گرفته است . در این مطالعه پس از تعیین کلیات و قوانین ناظر بر موضوع و تشریح پروژه ، به تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه شامل محیط فیزیکی- شیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است. برای ارزیابی اثرات زیست محیطی این طرح روش ماتریس لئوپولد انتخاب گردید که در آن نحوه اثر با علامت مثبت و یا منفی مشخص می شود. از مزایای ماتریس یاد شده اینست که هم میزان اثر و هم دامنه آنرا نشان می دهد. نتایج حاصل از ماتریس لئوپولد بیانگر بالا بودن میزان اثرات حاصل از اجرای طرح نسبت به اثرات منفی آن می باشد و در گزینه عدم اجرای طرح، نتایج نشانگر بالاتر بودن اثرات منفی نسبت به اثرات مثبت است بطوریکه بیشترین مقدار اثرات مثبت بر جمعیت و کیفیت کشاورزی و دامپروری مشاهده می شود