سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحمید ابراهیمی تبار – دانشآموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگ
احمدرضا یاوری – دانشیار گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

پیشبینی اثرات توسعه و فعالیتهای طرح بر اجزای محیطزیست از ارکان ارزیابی اثرات محیطزیست می باشد .درست ی بالای پیشبینیها، موجب اعتبار بیشتر گزارش ارزیابی خواهد بود. روشهای پیشبینی اثرات زیست محیطی ممکن استکیفی یا کمی باشد. روشهای کیفی بسیار وابسته به داوری کارشناس و روشهای کمیی وابسته به مدل های گسترده ریاضی است. ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از چک لیست لوهانی و تان از جمله روشهای کیفی ساده می باشدکه برای استفاده کارشناسان و مدیران نا آشنا با ارزیابی اثرات توسعه بر محیطزیست معرفی می شود . روش کیر بصورت بازدید میدانی از محوطه شهرک صنعتی شماره ۸ یاسوج بود. در ای مطالعه وضعیت موجود محیط زیست منطقه مشاهده و پارامترهای کیفی در حالت موجود و توسعه برآورد گردید. از مهم تری پیامدهای مثبت طرح می توان به ایجاد اشتغال ورفاه نسبی، کاهش مهاجرت،کاهش مفاسد اجتماعی و سلامت روانی جامعه، اهمیت منطقه ای و ملی و کمک به افزایش طرح های توسعه آتی در منطقه به ویژه در بخش صنعت و افزایش ارزش افزوده ناشی از نیروی کار، تبدیل مواد اولیه به محوولات قابل مورف در تولیدات صنعتی اشاره کرد که موجب رونق اقتوادی در اسیتان خواهید شید.