سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
لیلا صفا – دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی
احسان قلی فر – دانش اموخته کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات زیست محیطی شبکه های ابیاری و زهکشی در استان زنجان و ارایه راهکارهایی به منظور مدیریت مناسب آن انجام گرفت. جامع آماری پژوهش شامل بهره برداری محلی حوزه ابخیز زنجان رود بود که تعدادی از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای برای انجام پژوهش انتخاب شدند برایگرداوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. نتایج آمار توصیفی حاکی از آن بود که مهمترین اثرات مثبت زیست محیطی شبکه های ابیاری و زهکشی شامل جلوگیری از کاهش سطح سفره آب زیرزمینی و پیشگیری و کنترل فرسایش خاک و مهمترین اثرات منفی این شبکه ها نیز شامل حذف بخشی از پوشش گیاهی درمحدوده اجرای طرح ها و الودگی آب و خاک بر اثر مصرف سموم و کودهای شیمیایی بودند همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در حدود ۶۵/۵۲ درصد از واریانس راهکارهای مدیریت اثرات منفی زیست محیطی شبکههای ابیاری و زهکشی را سه عامل فنی، اموزشی – ترویجی و مدیریتی تبیین مینمایند.