سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید علی جوزی – دکترای تخصصی علوم محیط زیست
هانیه السادات اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی،مدیریت و آموزش محیط زیست دانش
زینب بارانی خالص – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی،مدیریت و آموزش محیط زیست دانش

چکیده:

به منظور نیل به اهدافی نظیر حفاظت محیط زیست آب خاک هوا درجهت توسعه پایدار و ایجاد راه حل مناسب برای جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی صنعت سیمان و نیز هدایت و مدیریت منطقی طرح ها و پروژه های توسعه درایران ارزیابی اثرات توسعه یکی از روشهای مقبول دستیابی به اهداف توسعه پایدار می باشد و میتواندب ه عنوان یک ابزار برنامه ریزی دردسترس برنامه ریزان و مدیران قرارگیرد دراین مقاله با توجه به شعاع تاثیر پذیری طرح دراستان سیستان و بلوچستان شهرستان سرباز و محدوده اجرای طرح مورد بررسی قرارگرفته است و ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه سیمان تیس چابهار برشهرستان سرباز با روش RATING AND RANKING دردستور کار این تحقیق قرارگرفت طرح سیمان تیس چابهار با مساحت ۶۰ هکتار دربخش مرکزی شهرستان سرباز واقع شده است بدین منظور ابتدا وضعیت محیط زیست منطقه مشتمل برمحیطهای فیزیکوشیمیای بیولوژیکی اقتصادی وا جتماعی فرهنگی مورد بررسی قرارگرفت سپس تدوین معیارها و زیرمعیارها درمحیطهای چهارگانه صورت گرفت و به نمره دهی معیارها و زیرمعیارها نمره ۰ تا نمره ۱۰ براساس وضعیت محیط زیست منطقه ونوع و شدت اثرات وارده به محیط پرداخته شد سپس توسط روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP توسط نرم افزار IDRISI پارامترها دو به دو مقایسه و وزن دهی و مهمترین اثرات مثبت و منفی طرح برمحیطهای چهارگانه فیزیکی بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت .