سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جواد دستورانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زابل
علی اصغر نشاط – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زابل
جعفر نشاط – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زابل
مسعود یونسیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زابل

چکیده:

مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک صنعتی جوین ،پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات با هدف بررسی آثار مثبت و منفی حاصل از احداث شهرک و ارائه راهکارهای مدیریتی کاهش اثرات سو زیست محیطیبا بهره گیری از روش ماتریس لئوپولد با اجام تغییرات در آن انجام شده است. در این مطالعه ابتدا وضعیت موجود زیست محیطی منطقه مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با تعیین گزینه های ارزیابی با توجه به خواص و نوع آلاینده های پیش بینی شده برای شهرک مذکور به تفکیک فاز ساختمانی و بهره برداری ، اثرات احداث شهرک صنعتی جوین بر مولفه های زیست محیطی در سه محدوده بلافصل ، تحت اثرات مستقیم و تحت اثرات غیر مستقیم و در دو فاصله زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است . در این مطالعه سعی شده از فاکتورهای مقدار اثر { ۵+ ، ۵- } و اهمیت اثر ( دامنه اثر که معیار نمره دهی آن در این تحقیق محدوده اثرات و مدت زمان ماندگاری در محیط میباشد.) ،{۵ ،۱} در برآورد اثر میزان فعالیتها در محیط زیست استفاده گردد. نتایج و دستاوردهای این مطالعه در دو گزینه ((نه)) ( اجرای پرژوه بدون ملاحظات زیست محیطی) و گزینه اجرا ( اجرای پرژوه با اعمال روشهای کاهش اثرات سو زیست محیطی ) به تفکیک فاز ساختمانی و بهرهبرداری بررسی و ارئه گردیده است. که برآیند اثرات در گزینه عدم اجرای پروژه (۲۰۵-) برآورد شده است و اجرای پروژه مردو د اعلام میگردد و پس از تقلیل اثرات سو گزینه با برآیند (۲۷۴+) مورد پذیرش قرار گرفته است. روشهای تقلیل اثرات سو زیست محیطی پروژه و برنامه مدیریت زیست محیطی ارائه شده در تحقیق از پیشنهادات این مطالعه می باشند.