سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیده زهرا علامه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان
احمد شهریاری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
افشین سلطانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی –

چکیده:

اطلاعات مورد نیازبرای بررسی اثرات زیست محیطی افت کش ها از۲۵مزرعه زیرکشت کلزا درمنطقه گرگان جمع آوری شد برای سازمان دهی داده ها و بررسی اثرات زیست محیطی آفت کش ها ازروشی به نام EIQ استفاده شد این روش اطلاعات اثرات زیست محیطی آفت کش ها را به صورت کمی درمی آوردزمانی که مقدار EIQ براساس ماده موثره هرافت کش محاسبه شود میتون محاسبات مزرعه ای EIQ را بدست آورد بیشترین اثرمنفی کاربرد افت کش ها درمزارع گرگان مربوط به جز اکولوزیکی یعنی اثربرموجودات زنده اکوسیستم بود ۶۷درصد و اثرمنفی کاربرد آفت کش ها برکارگران مزرعه دردرجه دوم قرارداشت ۱۸درصد اثرآفت کش ها برمصرف کنندگان و ابشویی افت کش ها نیز دررتبه سوم قرار داشت