سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان پروین مرنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محمودرضا شیراوند – دکتری مهندسی عمران گرایش سازه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

زلزلههای به وقوع پیوسته در ایالت کالیفرنیا امریکا، زلزله چی چی تایوان نشان از آن است که زلزلههایی در نزدیکی گسل دارای یک یا چند پالس ضربهای با دامنه بزرگ و دوره تناوب زیاد میباشند. حوزه نزدیک بودن رکورد خاصیت پالس در رکورد سرعت داشته و شوکهای قابل توجهی رابه سازه وارد میکند. آسیبهای گسترده به وقوع پیوسته در زلزله بم، ناشی از زلزله نزدیک به گسل بوده و قرار گرفتن کلان شهرهایی به مانند تهران درنزدیکی و حتی بر روی گسل باعث شده است تا در این تحقیق به بررسی عملکرد پلهای بتنی به عنوان شریانهای اصلی کلان شهرها، در نزدیکی گسلپرداخته شود. مدلسازی بصورت سه بعدی و توسط نرمافزار اجزا محدود ABAQUS صورت گرفته است و نوع تحلیل، تاریخچه زمانی غیرخطی می- باشد و رکوردها براساس حوزه نزدیک )شعاع ۱۱ کیلومتری( و حوزه دور انتخاب شده است. نتایج نشان دهنده اهمیت عامل پالس سرعت در مقایسه باعامل شتاب در زلزلههای نزدیک گسل بوده و شلاقی وارد شدن نیروی زلزله سبب تشکیل مفصل پلاستیک در محل اتصال سرستون پایه پل، جابجایعرشه بیش از جابجای مجاز تکیهگاه شده است. از این رو به مطالعه عملکرد لرزهای در دو حالت محصورشدگی و عدم محصورشدگی پایه پل با پوشش-های کامپوزیت در زلزله حوزه نزدیک، به منظور کنترل جابجاییهای حداکثر و خسارتهای ایجاد شده حاصل از جابجایی ماندگار و جابجایی دینامیکی که هر دو، همزمان در زلزله حوزه نزدیک به وقوع میپیوندند، پرداخته شده است. نتایج در غالب جابجایی حداکثر، کانتور ترکخوردگی، آسیب فشاری و کششی قابل مشاهده میباشد.