سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریا سپه وند – دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزا
نورعلی ساجدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سیدکریم موسوی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
محسن غیاثوند – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. روش کاربرد کود درچهار سطح: ) ۱( عدم کاربرد کود نیتروژن، ) ۲( پخش سطحی کود نیتروژن، ) ۳( کاربرد خطی کود نیتروژن و ) ۴( محلول پاشی کودنیتروژن به کرت اصلی و روش کنترل علف های هرز در چهار سطح: ) ۱( عدم کنترل علف های هرز، ) ۲( کاربرد علف کش اکوئیپ،۳( یک مرحله وجین دستی و ) ۴( کاربرد علف کش اکوئیپ + یک مرحله وجین دستی به کرت های فرعی اختصاص یافت. نتایج ( نشان داد که تأثیر روش های کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد دانه و علوفه، وزن ۱۱۱ دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. کاربرد خطی کود و پخش سطحی کود نیتروژن به ترتیب باعث افزایش ۹۱/۴و۳/۹درصد عملکرد دانه نسبت به شرایط عدم کاربرد کود شد. این موضوع گویای استفاده بهینه از نیتروژن در کاربرد نواری آن می باشد. عملکرد دانه، شاخص برداشت تحت تأثیر روش های کنترل علف های هرز معنی دار شد. تیمار کاربرد علف کش اکوئیپ همراه با یک مرحله وجین دستی موجب افزایش ۱۲۶/۵درصدی عملکرد دانه ذرت نسبت به شرایط عدم کنترل علف های هرز گردید. این موضوع نشان دهنده تأثیر رقابت شدید علف های هرز با گیاه ذرت و کاهش عملکرد می باشد. با کاربرد خطی کود نیتروژن و کاربرد علف کش اکوئیپ + یک مرحله وجین دستی بیشترین عملکرد دانه ذرت معادل ۱۵۵۶ کیلوگرم در هکتار به دست آمد