سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپیده احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزو
سمیه آهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه بین المللی امام خمی
فاطمه زارعی کرگ آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزو

چکیده:

در این نوشتار، روش تهیه مقاله، بخشهای مختلف آن، انواع قلمها و اندازه آنها که در تهیه مقاله برای باید مد نظر قرارگیرد، آمده است. کلیه شیوه ) » همایش منطقه ای معماری و شهرسازی Style (های مورد نیاز برایعنوان، نام امروزه اهمیت فضای سبز شهری در حیات و پایداری شهرها و تأثیرات فیزیکی آن در سیستم شهری انکارناپذیر است؛کوششهای جهانی برای حفظ محیط طبیعی عمدتاً به زیستبومها یا اکوسیستمهای نسبتاً بکر ومنحصربهفرد توجه داشته است؛ لیکن نزدیکی طبیعت به محل کار و زندگی انسانها، فضاهای سبز کوچک داخل شهرها و نیز فواید آنها برای مردم در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند . شهرها به عنوان کانونهای متمرکزبرای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین کنند چارهای جز پذیرش ساختار متأثر از سیستمهای طبیعی ندارند. در این میان فضای سبز به عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره یگانه شهرها در متابولیسم آنها نقش اساسی دارند کهکمبود آنها می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد . هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیراتفضاهای سبز شهری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق بررسی عوامل جاذبه و دافعهی پارکها است. روش پژوهش مورد استفاده تحلیلی- توصیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای- اسنادی ومیدانی استفاده شده است. یافتههای تحقیق، بیانگر آن است که شهروندان بیشتر به منظور دسترسی به هوای سالم، تفریح خانوادگی، کسب نشاط و دوری از آلودگیها و تنگی محیط مسکونی، پیادهروی، رفع خستگی، و گریز از یکنواختی زندگی به پارکهای شهری روی می آورند