سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید الفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه یزد
مهدی محمود آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه یزد
فرشاد صفر پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه یزد
سیامک احمدی – دانشجوی کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مدیریت منابع آب در دوره های خشک و خشکسالی نیازمند شناخت و کاربرد روشها و راهکارهای مناسب است و از آنجا که خشکسالی به صورت یک مجموعه عوامل و متغیرهای مرتبط به هم سامانه آب و هوا در محیط طبیعی و انسانی تاثیر می گذارد مطالعه تفصیلی و مجزا متغیرهای اقلیمی نتیجه قابل اعتمادی از شرایط حاکم ارائه نمی دهد به منظور بررسی شدت خشکسالی و ارتباط بین خشکسالی های اقلیمی هیدرولوژیک از داده های بارش و آبهای زیرزمینی دشت کرمانشاه استفاده شده است شدت و تداوم خشکسالی ها با استفاده از روشهای متداول محاسبه و بررسی شد و براساس نتایج بدست آمده ارتباط آب های زیرزمینی و خشکسالیهای اقلیمی ارزیابی گردیده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که تعداد ناهنجاریهای منفی بارش طی دوره مورد مطالعه ۸۷-۷۱ بیش از ناهنجاری های مثبت بوده و تاثیر فعالیت های انسانی در ناهنجاریهای منفی آبهای زیرزمینی بسیار چشمگیر است