سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مولود اسماعیلی – گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
سیدعلی صفوی –
محمدحسن صفرعلیزاده –

چکیده:

با توجه به خسارت بالای آفات انباری و اثر سوء سموم شیمیایی، استفاده از اسانس های گیاهی و سایر ترکیباتی که اثرات سوی بر محیط زیست و پستانداران ایجاد نکنند بهترین وسیله برای کنترل آفات انباری محسوب می شوند. در این تحقیق اثرات اسانس گیاه گلپر (Heracleum persicum Desf) و پودر کائولین (Kaolin powder) و همچنین اثرات توام آنها روی میزان مرگ و میر حشرات یک تا سه روزه سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. ) مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در فروردین ماه ۱۳۹۰ در گروه حشره شناسی دانشگاه ارومیه، در شرایط دمایی ۱±۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و در تاریکی انجام شد. ۵ غلظت از اسانس و ۵ غلظت از پودر کائولین به همراه شاهد در ۳ تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. با افزایش غلظت اسانس و پودر کائولین میزان مرگ و میر حشرات کامل افزایش یافت. بر اساس مقادیر LC50 محاسبه شده اثر کشندگی اسانس گلپر (/ml airµ ۴۲/۰ LC50=) اختلاف معناداری با اثر کشندگی پودر کائولین (gr/ml air 035/0 LC50=) داشت. برای بررسی اثر مخلوط پودر کائولین با اسانس گلپر،LC25 هر کدام به تنهایی تعیین و با هم مخلوط گردید. مرگ و میر ناشی از مخلوط پودرکائولین با اسانس گلپر ۷۷/۸۷ درصد تعیین گردید. درصد تلفات ناشی از اختلاط کائولین به اسانس گلپر بیشتر از درصد تلفات ناشی از LC50 این حشره کش به تنهایی بود. بنابراین پودر کائولین روی اسانس گلپر خاصیت سینرژیستی داشته و می توانند به عنوان ترکیبات کم خطر برای کنترل آفات انباری مورد استفاده قرار گیرند