سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا بخت شاهی دیزگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی علیزاده – عضو هیئت علمی گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل سیفی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامبیز مشایخی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

بذور فندق غیر یکنواخت و نامنظم جوانه می زنند. این خاصیت در ازدیاد جنسی و تولید دانهال هیبرید فندق مشک لزا بوده چراکه سرعت برنامه های بهنژادی را کند نموده و گاهی به از دست رفتن مواد با ارزش گیاهی (نتاج هیبرید) منجر می گردد. تیمارهایی که به رفع رکود و تنژیدن یکنواخت بذور کمک نمایند و جوان هزنی را بهبود بخشیده در این زمینه مفید تلقی می گردند. در پژوهش حاضر مغز پنج رقم فندق (فرتیل، سگورب، روند، دوکومینسکی و رقم گرد) استخراج و قبل از جوانه زنی جهت رفع خفتگی، با جیبرلین ( ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر) پوترسین ( ۰/۰۱ و ۰/۱ میلی مولار) و تیورا ( ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر) تیمار شدند. هر دو سطح جیبرلین درصد جوان هزنی را در هر پنج رقم مورد مطالعه نسبت به شاهد و دو ماده دیگر افزایش داد. بیشترین میزان جوانه زنی (۵۷/۷%) در بذور تیمار شده با ۱۰۰ میلی گرم در لیتر جیبرلین حاصل شد. هر چند بذور تیمارشده با پوترسین و تیورآ نیز ب هطور پراکنده جوانه زدند ولی جوان هزنی آنها نسبت به شاهد تفاوت معنی داری نداشت. نتایج این پژوهش استفاده از اسید جیبرلیک، جهت یکنواخت شدن جوانه زنی و رفع رکود بذور فندق را پیشنهاد می نماید.