سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عیسی فروتن – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
عثمان عزیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
قربانعلی صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
فرهنگ فاتحی – دانشجوی دکتری

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف میوه بلوط بر صفات عملکرد و پارامتر های خونی بزغاله مرخز، آزمایشی با ۲۴ راس بزغاله مرخز با میانگین وزنی ۲۵/۱ ±۹۳/۱۶ و میانگین سنی ۴ تا ۵ ماه در قالب یک طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. این آزمایش با چهار تیمار شامل ۱) جیره شاهد، ۲) جیره حاوی ۸ درصد بلوط، ۳) جیره حاوی ۱۷ درصد بلوط و ۴) جیره حاوی ۲۵ درصد بلوط صورت گرفت و طول دوره آزمایشی نیز ۱۰۵ روز بود که در ایستگاه آموزشی و پژوهشی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان انجام شد. جیره های غذایی به صورت کاملا مخلوط و در ۲ وعده (۸ صبح و ۱۶ عصر) در اختیار دام قرار گرفت. آب مصرفی نیز به صورت آزاد در اختیار دام ها قرار می گرفت. خون گیری در روز ۴۵ و ۹۰ دوره آزمایشی از سیاهرگ گردن صورت گرفت. میانگین مصرف خوراک (گرم در روز)، وزن زنده (کیلو گرم) و افزایش وزن روزانه (گرم) به ترتیب برای تیمار های ۱ تا ۴ عبارتند از ۸۸۰، ۹۰۳، ۹۴۲، ۹۶۱ و ۴۱۸/۳۲، ۴۳۱/۳۲، ۲۲۵/۳۳، ۵۶۸/۳۳ و ۱۴۶، ۱۴۹، ۱۵۶، ۱۵۷ که این پارامتر ها در بین تیمار ها اختلاف معنی داری (۰۵/۰ P>) نداشتند. در بین پارامتر های خونی نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد(۰۵/۰ P>). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از میوه بلوط تا سطح ۲۵ درصد نه تنها اثر منفی بر عملکرد دام نداشته است بلکه از نظر عملکرد نیز با تیمار شاهد برابری کرده است.