سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه ص
عبدالحسین صادقی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در راستای اصلاح نظام پرداخت یارانهها، قانون هدفمندکردن یارانهها در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.ارزیابی آثار اجرای این قانون بر متغیرهایی چون بودجه خانوارها، بودجه بنگاهها، بودجه دولت، تولید و اشتغال ضروری است.در این تحقیق به منظور کمیکردن اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر شاخصبهای منسوجات از مدل داده ستانده استفاده گردیده است. اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی به تفکیک اثرات تورمی مستقیم و غیرمستقیم انرژی در تمامیبخشهای اقتصادی از جمله صنعت نساجی، تحت سه سناریوی قیمتی، به کمک جدول داده ستانده سال ۱۳۸۵ وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت ۸ حامل انرژی، منجر به افزایش قیمت این محصولات در سناریوهای مختلف به ترتیب به میزان۲/۴۰,۸/۸۸,۱۲/۲۶درصد به طور مستقیم و ۲/۳۳,۸/۶۱,۱۲/۳۸ درصد به طور غیرمستقیم میگردد