سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس آبین – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه بیرجند
زینب نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه بیرجند
سید وحید اسلامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرزخاکشیر تلخ توده ی بیرجند، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملآ تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا گردید. سطوح شوری شامل غلظت های ۰، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۸۰، ۱۶۰، ۲۴۰ و ۳۲۰ میلی مولار کلرور سدیم و سطوح خشکی شامل پتانسیلهای اسمزی ۰، ۰/۱-، ۰/۲-، ۰/۴-، ۰/۶-، ۰/۸- و ۱- مگاپاسگال بو د. نتایج این تحقیق نشا ن داد که تنشهای شوری وخشکی بر روی صفات مورد بررسی شامل: درصدجوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و بنیهی گیاهچه تاثیر بسیار معنی داری ((P≤ ۰/۰۱) داشتند. بر اساس مدل لجستیک برازش داده شده، غلظتی از نمک و همچنین سطحی از تنش خشکی که برای ممانعت ۵۰ درصدی حداکثر جوانه زنی در خاکشیر لازم بود بترتیب، ۱۷۳,۵۸ میلی مولار و ۰,۹۲۷ – مگاپاسکال بود.