سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نازیلا سلیقه –
مهرداد یارنیا – تبریز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا تاری نژاد – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد ارقام گندم، تحقیقی در پاییز ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آزمایشی بدون تنش (آبیاری پس از ۸۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاسAو تنش دار شامل دو سطح (آبیاری پس از ۱۳۰ و ۱۸۰ میلی متر تبخیر ازتشتک کلاسAبه عنوان عامل اصلی و ۶ رقم گندم پاییزه شامل ارقام الوند، زرین، شهریار، گاسکوژن، سواسون وmv17به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. هدف از این تحقیق، یافتن ارقام متحمل به شرایط تنش بود. ارقام از نظر صفات مورفولوژیک (ارتفاع بوته، طول پدانکل، طول سنبله و طول ریشک) و رابطه آنها با عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که سطوح آبیاری بر روی صفات طول پدانکل، طول سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تاثیر داشته ، به طوری که باعث کاهش معنی داری در طول پدانکل ۲۲/۴۲% طول سنبله۱۴/۳۸% وزن هزاردانه۵۷/۸۴%و عملکرد دانه ۹۶/۴% شده و همچنین نتایج بیانگر همبستگی مثبت صفات طول پدانکل و وزن هزار دانه با عملکرد دانه بود