سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رئوف سیدشریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

خشکی از تنش های بسیار مهم درکاهش رشد و تولیدگیاهان می باشد و مبارزه با ان از عمده مسایلی است که بشر از هزاران سال بیش تاکنون با آن دست به گریبان بوده است. به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی برجوانه زنی بذرارقام کلزا، ازمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرارانجام گرفت. فاکتورهای ازمایشی شامل سه رقم کلزاFornax Licord ,Okapi درپنج سطح تنش خشکی(صفر، ۲ – ، ۴-، ۶- ، و ۸- بار بودند. نتایج نشان دادکه کاهش پتانسیل اسمزی، اثر معنی داری روی رشد گیاهچه ، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و یکنواختی جوپن نه زنی داشته و با افزایش بتانسیل اسمزی اثر ممانعت بیشتری روی رشد ساقه چه در مقایسه باریشه چه مشاهده گردید. با اینکه متناسب با افزایش خشکی طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک گیاهچه کاهش یافت ولی واکنش ارقام به خشکی متفاوت بود. تحت شرایط تنش رقم Licord دارای طول ریشه جه بلندتری بوده و نسبت به سایرارقام از نسبت بالای ریشه چه به ساقه چه واز مقاومت خشکی بالاتری برخوردار بود