سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهه قاسمی – کارشناس ارشد امور منابع آب شرکت مهندسین مشاور لار، تهران
ابراهیم فتاحی – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی،‌ تهران

چکیده:

گرمایش جهانی و پدیده تغییر اقلیم در چند دهه اخیر فرآیندهای هیدرولوژیکی نظیر رژیم بارش، تبخیر از سطح آب، تغذیه آبهای زیرزمینی، میزان روانآب ، ذوب برف و …. را تحت تاثیر قرارداده است. و در مناطق برفگیر تغییرات اقلیم تنوع در توزیع برف و رژیم روانآب حاصل از ذوب برف را در مقیاس های مختلف بدنبال داشته است. بطوریکه در آینده این تغییرات مدیریت منابع آب حاصل از ذوب برف را در حوضه های آبریز در نقاط مختلف جهان تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این مقاله به استناد نتایج حاصل از پیش آگاهیهای اقلیمی بر اساس خروجی های مدلهای چرخه عمومی جو (-HadCM3 GCM) روند تغییرات روانآب ذوب برف در حوضه آبریز بختیاری با استفاده از مدلSRM مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است دمای حوضه در دهه های آینده از روند افزایشی برخوردار خواهد بود و به تبع آن سطح پوشش برف بر اساس بررسیهای هیپسومتریک حوضه کاهش خواهد یافت. ولیکن با توجه به افرایش درجه حرارت و روند افزایشی ذوب برف، روانآب حوضه از روند افزایشی برخودار نخواهد بود و یک رابطه منفی بین دمای هوای سالانه و نسبت % SCA وجود خواهد داشت است.