سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصوره میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
روح الله سهرابی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا
داوود رضا عرب – دکتری مهندسی عمران آب، موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

چکیده:

فرآیند توسعه و وابستگی ساختارهای اقتصادی به تمام یا بخش قابل ملاحظه ای از منابع آبی در دسترس، جوامع را به شدت در برابر خشکسالی آسیب پذیر نموده است. لذا انجام مطالعات مربوط به شناسایی و تحلیل مشخصه های خشکسالی بسیار اهمیت می یابد. اما آنچه در سالیان اخیر بر پیچیدگی موضوع افزوده و عدم قطعیت های ناشی از مدیریت آب بویژه در بخش کشاورزی را افزایش داده، تغییر مشخصه های خشکسالی بر اثر تغییرات اقلیم می باشد. در بسیاری از مناطق کشور بر شدت و مدت خشکسالی های تاریخی افزوده شده است. در مقاله حاضر تغییرات مشخصه های خشکسالی (شدت، مدت و فراوانی) در کرمانشاه بر اثر تغییر اقلیم مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا روند تغییرات متوسط پارامترهای اقلیمی بطور جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. آنگاه با استفاده از محاسبه و تحلیل شاخص های SPI و PON، علی رغم بررسی مشخصه های خشکسالی، تغییرات آنها بر اثر تغییرات اقلیم و اکاوی می گردد. نتایج نشان می دهند که در سال های اخیر شدت خشکسالی ها دارای افزایش قابل توجهی بوده بطوریکه بیشترین شدت خشکسالی در دهه ۸۰ شمسی به وقوع پیوسته است. همچنین تداوم خشکسالی نیز افزایش یافته بطوریکه خشکسالی با تداوم ۵ ساله فقط در ۱۵ سال گذشته وجود داشته است.