سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا حسینی – رئیس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب ، شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
علی دهقانی – کارشناس GISشرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
حسین مویدی – مشاور ، شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

چکیده:

محل احداث سد استقلال میناب در ۴ کیلومتری شرق شهرستان میناب و بر روی رودخانه میناب می باشد . این رودخانه ازدوشاخه اصلی رودان و جغین تشکیل شده است . این سد با هدف تأمین آب شرب شهرستان بندرعباس ، تأمین آب زراعی پایین دست سد ، صنعت ، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی احداث شده است . این مطالعه باهدف ارزیابی اثرات بیولوژیکی ناشی از بهره برداری سد استقلال میناب به انجام رسیده است . پس ازجمع آوری اطلاعات پایه ، بازدید زمینی ازمحدوده مورد نظر و دریاچه سد فهرستی از منابع زیست محیطی تحت تأثیر تهیه گردید وپس ازآن محدوده مطالعاتی درقالب محیط های بلافصل ، تحت اثرمستقیم و غیرمستقیم تعیین شد . سپس نقشه های مورد نیاز درقالب محیط بیولوژیکی درمحیطGISتهیه گردید . به منظور پیش بینی اثرات سد ازروشModified که روش تغییر یافته و یاتقلیدی از ICOLD است استفاده گردید و سپس با استفاده از روش پرسشنامه (دلفی ) این اثرات مورد اولویت بندی قرارگرفته و سرانجام نمره دهی شدند . نتایج این مطالعه نشان می دهد که سد استقلال میناب برمحیط بیولوژیکی اثرمثبت معادل با ۲۰۷/۵+ داشته است . این مقاله منتج ازطرح تحقیقاتی کاربردی با کد ۸۷۰۰۷-HOE شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان است .