سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا هودگر – دانشگاه آزاد دزفول
حسن نوریانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
عبدالعظیم لقمانی – دانشگاه آزاددزفول

چکیده:

بمنظور کاهش مصرف کودهای شیمیائی، تقویت و بهبود چرخههای بیولوژیک در مزرعه و تحقق امر کشاورزی پایدار با استفاده از مدیریت بقایای گیاهی ذرت به جای سوزاندن آنها برای تولید کلزا و یافتن نسبت مناسب کاربرد کود نیتروژن و بقایای گیاهی ذرت و همچنین مطالعه نحوه واکنش کلزا نسبت به کود نیتروژن و بقایای گیاهی، تحقیقی در سال زراعی۸۸-۸۷ در منطقه دزفول اجرا گردید. این تحقیق بصورت آزمایش مزرعه ای با استفاده از طرح کرتهای خُرد شده نواری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا درآمد. در این آزمایش فاکتور اصلی شامل پنچ سطح بقایای گیاهی ذرت (صفر ، ۲ ، ۴ و ۶ و ۸ تن در هکتار) و فاکتور فرعی شامل چهار سطح کود نیتروژن خالص (صفر، ۸۰ ، ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره استفاده گردید. رقم مورد کشت کلزا ، هایولا ۴۰۱ انتخاب گردید. پارامترهای ماده خشک گیاه، شاخص سطح برگ، شاخصهای سرعت رشد گیاهCGR) سرعترشد نسبی گیاهRGR)سرعت جذب خالصNAR)و نسبت سطح برگLAR) اندازه گیری شدند . در پایان نیز عملکرد و اجزاء عملکرد (تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه ) اندازه گیری و محاسبه گردید .نتایج حاصل نشان داد که اثر تیمار بقایای گیاهی ذرت به همراه کود نیتروژن اثرات مثبت و معنیداری بر روند تجمعماده خشک گیاه LAR، NAR ،RGR ،CGR ، LAI و اثرات معنیداری هم بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت داشت. وزن هزار دانه بدلیل خصوصیت ژنتیکی بودن آن،تحت اثر تیمارهای مورد آزمون قرار نگرفت