سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی رفیعیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس،
هادی رضایی راد – دانشجوی دکتری شهرسازی
الهام السادات خاتمی – کارشناس معماری

چکیده:

به واسطه فعالیت های شهری و تغییر در سیمای طبیعی محیط، تفاوت هایی از نظر درجه حرارت بین مناطق مختلف شهربوجود می آید، که به جزیره گرمایی شهری( UHI ( 2 معروف است. در این میان افزایش جمعیت شهرنشین و تغییر در ارتفاعساختمان های شهری، به ویژه در کلان شهرها، منجر به تغییرات وسیعی در مشخصات فیزیکی سطح زمین، انرژی گرمایی آزاد شده، آلودگی هوا، تغییرات دما و سایر پارامترهای هواشناختی می شود و جزیره گرمایی شهری را ایجاد می کند. میزان دسترسی بهآسمان یکی از اصلی ترین عوامل در میزان آلودگی هوا، تغییرات دما، شکل گیری جزیره گرمایی و سایر پارامترهای زیست محیطیاست. طرح تفصیلی شهر تهران با اعمال سیاست های تراکم ساختمانی باعث تغییر در ارتفاع ساختمانها در نتیجه تغییر در میزان شاخص دسترسی به آسمان می گردد. دسترسی به آسمان یکی از علل اصلی تشکیل جزیره گرمایی است، بدین منظور در نرم افزارEnvi-met محوری به نام Sky View Factor طراحی شده که برای شبیه سازی و اندازه گیری آن از بسیاری از ویژگیهای ازقبیل توپوگرافی، سرعت باد، مورفولوژی شهری و … استفاده می کند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و سنجش اثرات ناشی از برجسازی های مصوب در طرح تفصیلی تهران با تاکید خاص برمنطقه هشت بر شکل گیری جزیره گرمایی با استفاده از تغییرات شاخص میزان دسترسی به آسمان می باشد. بدین منظور داده های لازم برای محدوده میدان هفت حوض با کمک SVT جمع آوری، شبیه سازی و موردتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشانگر ایناست که میزان این شاخص برای سناریوی وضع موجود بین ۷۱۱۳ تا ۷۱۰۰ است اما در سناریوی پیشنهادی طرح تفصیلی به بازه یبین ۷۱۷۰ تا ۷۱٫۳ کاهش پیدا می کند. این کاهش شدت پدیده ی جزیره گرمایی در محدوده را افزایش می دهد. اتخاذ سیاست های ترمیمی به واسطه ی اجرای سیاست های شهرسازی از جمله اقدامات زیست محیطی ضروری مورد نیاز در طرح های توسعه شهری است که این مقاله تلاش خواهد کرد الزامات آن را بیان نماید.