سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد تفکری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق
همایون مطیعی –
علیرضا مساح بوانی –
مریم عبداله پور –

چکیده:

تغییرات اقلیم خطر فرسایش خاک را افزایش داده و می تواند فروسایی خاک و بیابان زائی را تشدید کند. میزان این افزایش مورد انتظار در خطرات فرسایش آبی و بادی به شرایط محلی و منطقه ای بستگی دارد. تغییرات در الگوی بارش، نوع استفاده زمین، پوشش گیاهی و قابلیت فرسایش پذیری خاک، بر نرخ فرسایش اثر می گذارد. تغییرات در بارندگی و الگوهای بادی باعث افزایش توفان های برفی و بارانی شده و این افزایش نیز منجر به افزایش رواناب و اتلافات خاک و فرورفت خاک و از بین رفتن جنگل ها می شود. همچنین با تخریب جنگل ها گازهای گلخانه ای افزایش یافته، باعث تغییرات جهانی اقلیم می شود که در چرخه ای طبیعی دوباره باعث تغییرات در بارندگی و الگوهای بادی و… می شود. در این مقاله با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات روند تصادفی و غیرتصادفی تغییرات دبی و رسوب از یکدیگر جدا شده است. بهطوریکه روند غیرتصادفی نشان دهنده تغییرات واقعی در سال های مورد بررسی می باشد. بخشی از این تغییرات می تواند به علت تغییرات اقلیم باشد. نتایج این مطالعه نشان دادند که ۱- روند واقعی دبی در ایستگاههیدرومتری والت واقع در حوضه یخچالی و در ایستگاه هیدرومتری آبشار در حوضه مجاور آن افزایشی می باشد. ۲- روند واقعی رسوب نیز در این ایستگاه ها همانند روند دبی آن افزایشی است. در نتیجه به طور کلی می توان نتیجه گرفت با افزایش دبی مقدار رسوب نیز افزایش یافته است که این افزایش رسوب، حاکی از فرسایش بیشتر در حوضه است.