سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
ناصر پنجه که –
سعید نصراله نژاد –
محمد سالاری –

چکیده:

قارچ Macrophomina phaseolina عامل بیماری پوسیدگی ذغالی سویا است و باعث ایجاد خسارت اقتصادی دراین گیاه می شود این پاتوژن دامنه ی میزبانی وسیعی دارد و بیش از ۵۰۰۰ گونه گیاهی از ۷۵ خانواده از جمله خانواده پروانه آسا را مورد حمل قرار میدهد در سالهای اخیر مصرف بی رویه سموم شیمیایی بخصوص جهت کنترل پاتوژن های خاکزاد که سموم شیمیایی کارایی لازم را نداشته و باعث تکرار و مصرف بالای آن ه امی شود منجر به آلودگی های زیست محیطی می شود بنابراین گرایش زیادی به استفاده از مواد بیولوژیکی در کنترل آفات بیمارگرها و علفهای هرز ایجاد شده است دراین تحقیق ضد قارچی غلظتهای ۵ ، ۱۰ و ۰ میلی گرم در لیتر عصاره های دو گیاه اکالیپتوس و خرزهره بررشد قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط آزمایشگاهی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار بررسی شد. بین درصد بازدارندگی عصاره این دو گیاه و غلظت های مختلف عصاره ها از رشد کلنی قارچ اختلاف معنی داری P≤۰/۰۵ مشاهده شد بیشترین و کمترین درصد بازدارندگی از رشد این قارچ که ۱۰۰ و ۷۱/۷۶ درصد بود مربوط به غلظت های ۱۰ و ۵میلی گرم برلیتر عصاره خرزهره و اکالیپتوسس بود. نتایج این تحقیق می تواند در آینده جایگزین خوبی برای سموم شیمیایی برای کنترل بیماری پوسیدگی ذغالی سویا باشد.