سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی همایی فر – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه شهرسازی، مشهد،
نازلی کاظمی مطلق – دانشجوی مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه شهرساز
نادر ناظمی شیروان – دانشجوی مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه شهرساز
سارا رئیس المحدثین – دانشجوی مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه شهرساز

چکیده:

با توجه به اثرات تخریبی و بعضاً غیر قابل جبران و پر هزینه بسیاری از پروژه های گردشگری، ارزیابی زیست محیطی به عنوان یک ابزار مدیریت محیط زیست برای دستیابی به توسعه پایدار از سال ۱۳۷۳ در کشور ایران مطرح گردیده است. در واقع انجام ارزیابی زیست محیطی می تواند بمنظور پیشنهاد استقرار یا عدم استقرار و در نهایت پیشنهاد کاهش آثار سوء استقرار باشد. مهمترین هدف انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی اطمینان یافتن از رعایت راهبردها و سیاست ها و اهداف تعیین شده در برنامه ها و فعالیت های یک طرح یا پروژه در راستای ضوابط، معیارها، قوانین و مقررات زیست محیطی می باشد. از این رو ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحمنطقه نمونه بین المللی گردشگری شاندیز در شهرستان طرقبه شاندیز با هدف کاهش آثار سوء استقرار، مطرح می گردد. در مطالعاتزیست محیطی این طرح، استنتاجات بر اساس تجزیه وتحلیل منابع زیست محیطی و توان های بالقوه و بالفعل محیطی منطقه صورت پذیرفته است به نحوی که در ارزشیابی زیست محیطی انجام شده واحد های زیست محیطی دارای ارزش بالاتر، اولویت های اول توسعهاراضی را به خود اختصاص داده است. با این اوصاف هرگاه الزامات اجرایی و مدیریتی، سیستم اجرایی را وادار به استفاده از واحدهایزیست محیطی دارای ارزش کمتر نماید، در مواردی که مشخص می شود، استقرار کاربری ها و فعالیت های مورد بحث قبل از پیشنهاد نیاز به ارزیابی اثرات خواهد داشت. این راهبرد یک الزام بالادست بوده و برای کاربری های ثقیل و محیط های حساس و در برخیموارد بازدارنده خواهد بود. لازم به ذکر است که الگوی فوق جهت استقرار گزینه های پیشنهادی نهایی کاربری اراضی کاربرد عملیداشته و راهکارهای مقابله با اثرات سوء استقرار کاربری مفروض در موارد مشخص شده جزء ضوابط و مقررات استقرار کاربری های مربوطه نیز خواهد بود. از آنجا که محور توسعه منطقه، نمونه بودن در سطح بین المللی است منتج از ارزیابی اثرات، استفاده از انرژیهای پاک گرمایش زمین، سیکل طبیعی جریان آب، حفظ شکل طبیعی زمین و دیگر راهکارهای مقابله با آثار منفی مد نظر می باشد