سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرید مهینی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
صابر خدایی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سه آنزیم تجاری سافیزیم، کمبو و کمین بر عملکرد و کیفیت لاشه ی جوجه های گوشتی با جیره های بر پایه ی گندم و جو انجام گرفت. در این آزمایش تعداد ۴۰۵ قطعه جوجه ی گوشتی از سویه ی راس- ۳۰۸ ، در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار شامل ۱۵ قطعه جوجه ی گوشتی) از سن ۴۲ – ۱ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. آنزیم های مورد استفاده در گروه های آزمایشی شامل: ۱) شاهد بدون آنزیم ۲) سافیزیم ۳) کمبو ۴ ) کمین. ۵) سافیزیم و کمبو ۶) سافیزیم و کمین ۷ ) کمبو و کمین ۸) سافیزیم، کمبو و کمین ۹) تیمار شاهد دوم (بدون آنزیم، جو و گندم) بر پایه ی ذرت و کنجاله ی سویا بودند. در پایان دوره ی آزمایش، نتایج حاصله نشان داد. که کاربرد گندم و جو همراه با آنزیم دارای اثرات معن یداری بر عملکرد و کیفیت لاش هی جوجه های گوشتی می باشد P<0/05 . بر این اساس، بالاترین مقدار خوراک مصرفی ( ۴۵۷ / ۱۰۸ گرم) و افزایش وزن ( ۶۱۰ / ۵۳ گرم) در گروه آزمایشی ۵ و همچنین بالاترین درصد کبد ( ۹۹ / ۲) در گروه آزمایشی( ۲و ۶) مشاهده گردید. در حالی که بالاترین درصد سینه ( ۵۸ / ۳۴ ) در گروه آزمایشی ۷، ران ( ۲۷/۶۱ ) در تیمار ( ۲) بود.