سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زین العابدین نوروزی – گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامران رهنما –
میثم تقی نسب –
حجت اله ربانی نسب – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی بجنورد خراسان شمالی

چکیده:

برای بررسی فعالیت آنتاگونیستی ۱۰ جدایه Trichoderma spp برعلیه Fosarium oxysporum f.sp melonis عامل پژمردگی فوزاریومی خربزه در شرایط آزمایشگاه صورت گرفت برای ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های بدست آمده از فراریشه خربزه آزمایشهای مختلفی به کمک روش کشت متقابل و ترکیبات فرار صورت گرفت در کشت متقابل هم زمان بیشترین درصد بازدارندگی از رشد مربوط به جدایه T6 با ۷۰ درصد و کمترین درصد بازدارندگی از رشد T5 با ۷٫۸ درصد مانع از رشد عامل بیماریزا شدند در کشت غیرهمزمان T10 با ۵۲٫۵۹ درصد و T9 با ۷٫۸ درصد بازدارندگی از رشد مانع از رشد عامل بیماری زا شدند و در مورد ترکیبات فرار T6 با ۳۱٫۵ درصد و T4 با ۵٫۶ درصد از بارندگی مانع از رشد شد.