سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا کاراژیان – گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
پریا رهنماوثوق – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی – واح
علی محمدی ثانی – هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
معصومه مهربان سنگ آتش – گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

چکیده:

مطالعات بطور واضحی نشان داده است که بسیاری از گونه های لاکتیک اسید باکتریها از جهش زایی و سرطانزایی محدوده وسیعی ترکیبات شیمیایی یافت شده در رژیم غذایی انسان جلوگیری می کنند. از جمله سمی ترین و سرطانزاترین این ترکیبات آفلاتوکسینB1 می باشد. در سالهای اخیر تلاشها برای حذف این سم خطرناک مضاعف گردیده است. از جمله موثرترین لاکتیک اسید باکتریها برای حذف آفلاتوکسینB1لاکتوباسیلوس رامنوسوس گونهGG بود که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین اثر باکتری زنده و غیر زنده در حذف توکسین از محیط کشت، تیمارهای مختلف باکتریایی شامل باکتری فعال در انتهای فاز لگاریتمی، سویه غیرفعال شده توسط حرارت و اسید بکار رفتند. میزان باند شدن در غلظتهای مختلف سم ( ۵ ۱۰ و ۲۰پی پی بی) در زمانهای مختلف اینکوباسیون (۰و ۴و ۱۲و ۲۴ ساعت) در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد با روش الایزای رقابتی مستقیم تعیین شد. میزان باند شدن آفلاتوکسین با باکتری زنده، اسیدی و اتوکلاو شده در محیط کشت بافر فسفات به ترتیب برابر ۴۲/۲۳ و ۴۹/۹۵ و ۴۹/۶۲درصد بود. نتایج نشان داد که باکتری در فرم غیر زنده موثرتر از فرم زنده در حذف آفلاتوکسین عمل میکند. و این نتایج این نکته را آشکار می سازد که آفلاتوکسینB1توسط متابولیسم سلولی حذف نمی شود بلکه اتصال با باکتری بیشتر بصورت فیزیکی است