سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدامین قلمبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتبازرگانی
محمدرضا عسگری – دکتری مدیریت مالی
حسن مدرکیان – دکتری مدیریت مالی
مرجان واحدپورهمدانی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

شرکت های تامین سرمایه درایران از سال ۱۳۸۴ به عنوان کامل کننده بازار مالی ایران و واسط بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت خود را آغاز نمود از آنجایی که بازارهای ما لی بسیاری پیچیده این و هرروزه برحجم معاملات و تغییرات آن افزوده می شود شرکت های تامین سرمایه به عنوان متخصص در امور سرمایه گذاری و دادوستد اوراق بهادار خدماتی مطلوب به ذینفعان خود داده و آنها را از این پیچیدگی ها و ابهامات فارغ می دارد تحقیق حاضر به منظور ارزیابی ابعاد آموزشی و فرهنگی شرکت های تامین سرمایه انجام شدها ست بدین منظور با استفاده از متخصصان شاخصهای مهم هر دوحوزه شناسایی و درنهایت پرسشنامه ای بسته طراحی گردید نمونه آماری تحقیق ۹۶ نفر از کارشناسان شرکت های کارگزاری عضو بورس شرکت های تامین سرمایه و سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و از آزمونهای T-student و فریدمن به منظور بررسی فرضیات و رتبه بندی شاخصها استفاده گردید.