سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد خوشبخت – هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
محمد محمدنیا –
محسن زینلی – کارشناس ارشد پتروفیزیک

چکیده:

آنیزوتروپی مشخصه ای از یک محیط است که بصورت تغییر خواص آن محیط درجهات مختلف تعریف می شود مهمترین عوامل ایجاد آنیزوتروپی درمخازن نفت و گاز تنشهایدرجا شکستگیهای طبیعی و مرزهای لایه بندی شارب می باشند درک صحیح آنیزوتروپی ازمراحل قبل از حفاری و تعیین مسیر بهینه حفاری تا برنامه های توسعه ای میادین و مراحل ازدیاد برداشت اهمیت فراوانی درکاهش ریسک و هزینه و همچنین افزایش تولید صیانتی از مخازن دارد برای تعیین آنیزوتروپی مخزن منابع مختلفی وجود دارد که لاگDipole Shear Imager) DSI ازمعتبرترین آنهاست درمقاله حاضر نحوه ارزیابی آنیزوتروپی مخزن با استفاده ازلاگ DSI و تلفیق داده های آن با لاگهای تصویرگر و لاگهای چاه پیمایی دریکی از چاه های نفتی جنوب ایران بررسی میشود تجزیه پلاریزاسیون موج برشی به دو مولفه تند FAST و کندSlow درمحیطهای انیزوتروپ اساس تعیین آنیزوتروپی مخزن با استفاده از لاگ DSI است برای این منظور ابتدا موج برشی بهدست آمده از dSI به دومولفه تندوکند تفکیک شده سپس برمبنای اختلاف انرژی که دو مولفه مذکور دارند آنیزوتروپی مخزن تعیین میشود