سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یوکاید اسمعیل پوراخلمد – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بیرجند
آرش امیدی – دانشیار گروه علوم دام دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
حسین نعیمی پوریونسی – کارشناس ارشد گروه علوم دام دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
اصغر زربان –

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات آنزیم های کبدی در مسمومیت با ارزن دم روباهی در گوسفند می باشد. ۶ بره نر نژاد بومی سالم در سن حدود ۶-۵ ماه در این آزمایش استفاده شد. گوسفندان از ارزن دم روباهی خشک شده به طور آزاد برای ۸ هفته تغذیه کردند. نمونه خون هر هفت روز از سیاهرگ جگولار گردن گرفته شد و فعالیت سرمی آنزیم های کبدی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و گاماگلوتامیل ترانسفراز در طی این مدت اندازه گیری شد. گوسفندان کاهش معنی داری را در فعالیت گاماگلوتامیل ترانسفراز سرم نشان دادند و فعالیت آلانین آمینوترانسفراز افزایش معنی داری را در انتهای دوره نشان داد. فعالیت سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز به طور عددی افزایش یافتند اما تفاوت آنها از لحاظ آماری معنی دار نبود