سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس خوارزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه ته
محمود مشعل – استادیار گروه آبیاری و زهکشی ، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
قاسم زارعی – استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج، ایران
مریم وراوی پور – استادیار گروه آبیاری و زهکشی ، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

هدایت هیدرولیکی ) K (، توانایی حرکت آب در خاک اشباع می باشد که در پروژه های آبیاری و زهکشی کاربرد فراوان دارد. در مطالعه ای که در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به وسیله دستگاه پرمامتر گلف مدل ۲۸۰۰k1 انجام گرفت، تعداد ۰۲ چاهک به فواصل ۱/۲متر از یکدیگر حفر و همچنین بافت رسی مزرعه با روش هیدرومتری مشخص گردید. دبی خروجی از پرمامتر، تحت چهار بار ثابت آبی ۵،۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ H سانتی متر اندازه گیری شد. سپس هدایت هیدرولیکی اشباع صحرایی ) Kfs ( و پتانسیل جریان ماتریک ) Øm (، بر اساس آزمایشهای موفق و توسط آنالیزهای مختلف گلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده طبق مقایسه ای که بین آنالیزهای گلف صورت گرفت، مقادیر میانگین حسابی آنالیز تک عمقی ریچاردز ) با فرض m-1 10 =a کمتر از سایر آنالیزهای گلف بدست آمد و آنالیز لاپلاس، میانگین بسیار بالایی نسبت به سایر آنالیزها داشت. همچنین در سطح %۱ تفاوت معنی داری بین میانگین آنالیزهای دو عمقی و رگرسیون پایه ای ریچاردز وجود ندارد و این آنالیزها بزای این نوع خاک رسی روش های معادلی هستند